اخبار تصادفی

همراهی سکه و جاماندن دلار از نرخ تورم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  نتایج شاخص‌های ماهانه اقتصادی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شـهر تهران به ترتیب ۳۴۵۹۸ریال و ۳۹۳۹۹ریال بود کـه نسـبت بـه مـاه قبـل بـه ترتیـب یک‌درصـد و ۴ صدم درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیـب ۳٫۸درصـد و ۶٫۲درصـد افـزایش داشته است و در دو ماه اول سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بـازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۴۷۵۵‌ریـال و ۳۹۴۸۱‌ریـال بـود کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل دلار ۴٫۲درصد و یورو ۷٫۵درصد افزایش داشته است.

 رشد ۹درصدی سکه در طول یک‌سال
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهـران طرح قدیم به یک‌میلیون و ۳۲هزار و ۷۰۰تومان و طرح جدید یک‌میلیون و ۳۴هزار تومان رسید کـه در مقایسـه بـا مـاه قبـل هر کدام یک‌درصـد و نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال ۱۳۹۴هـر کـدام ۹درصـد افـزایش را  نشـان می‌دهد.

در دو ماه اول سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت فروش یک سـکه تمـام بهـار آزادی در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قدیم یک‌میلیون و ۲۷هزار و ۹۰۰تومان و با طرح جدید یک‌میلیون و ۲۹هزار و ۷۰۰تومان بود که نسبت به دوره مشابه سـال ۱۳۹۴ هر کدام ۸٫۱درصد افزایش یافته است.

 رشد شاخص تولید‌کننده کمتر از خدمات مصرفی
 در حالی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشـت‌مـاه ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۸٫۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۰٫۹درصد و ۷٫۳درصد افزایش یافته است. اما شاخص بهای تولید‌کننده در ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ بـه عـدد ۲۱۷٫۶ رسـید کـه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۰٫۶درصد و ۳٫۱درصد افزایش یافته است.

این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که تورم تولید‌کننده همچنان کمتر از خدمات مصرفی و تورم بوده است.شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی برای استان تهـران در اردیبهشـت‌مـاه ۱۳۹۵ بـه عدد ۲۲۵٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبـل بـه ترتیـب ۰٫۹درصـد و ۷٫۷درصـد افزایش یافته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شـهری ایـران در دو مـاه اول سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۷ بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۷٫۴درصـد افزایش نشان می‌دهد.متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دو ماه اول سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۱۷ بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳٫۳درصد افزایش نشان می‌دهد.

 ارزان شدن کالاهای صادراتی
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به عـدد ۲۰۸٫۹ رسـید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۲درصد و ۱۵٫۷درصد کاهش یافته است. متوســط شــاخص بهــای کالاهــای صــادراتی در ایــران در دو مــاه اول ســال ۱۳۹۵ به عدد ۲۱۰٫۲ بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴٫۵درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصـرفی بـرای اسـتان تهـران در دو مـاه اول سـال ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۴٫۲ بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبـل ۷٫۶درصـد افـزایش نشـان می‌دهد.

  رشد دستمزد کارگران ساختمانی
شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ بـه عـدد ۲۶۱ رسـید کـه در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۰٫۸درصد و ۹٫۱درصد افزایش داشته اسـت که نزدیک به نرخ تورم بوده است.

در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی بـه ترتیـب بـه اعـداد ۲۳۴٫۷ و ۲۵۱٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰٫۹درصد و ۱٫۳درصـد و در مقایسـه بـا مـاه مشـابه سـال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷٫۴درصد و ۵٫۹درصد افزایش داشته است.

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در دو ماه اول سـال ۱۳۹۵ بـه عـدد ۲۶۰ رسید که در مقایسه با سال قبل ۹٫۵درصد افزایش نشـان می‌دهد. در دو مـاه اول سـال ۱۳۹۵ متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعـداد ۲۳۳٫۶ و ۲۵۰٫۲ بـالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷٫۵درصد و ۵٫۸درصد افزایش داشته است.

 فروش و واخواستی سفته و برات
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۱٫۶میلیارد ریال سفته و برات در شـهر تهـران فروختـه شد که در مقایسه با ماه قبل ۳۴٫۶درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سـال قبـل ۷۰٫۳درصد کاهش نشان می‌دهد.

در دو مـاه اول سـال ۱۳۹۵ حـدود ۵۵٫۱میلیـارد ‌ریـال سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۶۸٫۴درصد کـاهش نشـان می‌دهد.

برخی کارشناسان کاهش فروش سفته و برات را نشان‌دهنده کاهش تعداد معاملات و قراردادهای کاری و اقتصادی ارزیابی می‌کنند و بر این اساس کاهش فروش سفته و برات را نشانه رکود نسبی در اقتصاد و تولید می‌دانند.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری اسـتان تهـران در اردیبهشـت‌مـاه ۱۳۹۵بـالغ بـر ۰٫۹هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱۸٫۴میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب بـه اعـداد ۵۶٫۱ و ۶۲٫۶ رسـید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۸۸٫۹درصد و ۴۳۶٫۲درصد افزایش و نسبت به ماه مشـابه سـال ۱۳۹۴ از نظر تعداد ۶۰٫۳درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۵٫۳درصد کاهش داشته است. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت‌مـاه ۱۳۹۵ بـه عدد ۱۱۰٫۷ رسـید. عـدد شـاخص مـذکور در اردیبهشـت‌مـاه ۱۳۹۴ معـادل۱۸۷٫۹ بـوده اسـت.

در دو ماه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱٫۳هزار برگ سـفته و بـرات بـه مبلغـی معـادل ۲۵۹٫۱میلیــارد ‌ریـال در شــهر تهــران واخواســت شد. در ایــن دوره متوســط شــاخص‌هــای تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۲٫۹ و ۳۶٫۹ رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل به ترتیب ۱۸درصد و ۳۱٫۲درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سال ۱۳۹۵ به عدد ۷۴٫۹ رسـید. عـدد شـاخص مـذکور در دو مـاه اول سـال ۱۳۹۴ معـادل ۱۲۳٫۸ بـوده اسـت.

 کاهش ارزش سهام معامله شده در بورس
در اردیبهشــت‌مــاه ۱۳۹۵ بــالغ بــر ۲۴٫۴میلیــارد ســهم بــه ارزش ۵۵٫۲هزار میلیــارد ‌ریـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این مـاه شـاخص‌هـای تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتیب به اعداد ۴۰۰٫۲ و ۲۹۲٫۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعـداد ۴٫۱درصـد افـزایش و از لحاظ ارزش ۵٫۹درصد کاهش و نسبت بـه مـاه مشـابه سـال ۱۳۹۴ بـه ترتیـب ۱۰۰٫۳ و ۱۱۵٫۹درصـد افزایش داشته است.

در دو ماه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۴۷٫۹میلیارد سهم به ارزش ۱۱۳٫۹هزار میلیارد ریال در بـورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در ایـن دوره متوسـط شـاخص‌هـای تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتیب به اعداد ۳۹۲٫۳ و ۳۰۲ رسید که نسبت به دوره مشـابه سـال ۱۳۹۴ بـه ترتیـب ۲۱٫۹درصـد و ۵۹٫۲درصد افزایش نشان می‌دهد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*